ข้อดีของการทำไร่นาสวนผสม

 

 

การทำไร่นาสวนผสม จะทำให้เกษตรกรจะมีรายได้จากผลผลิตหลาย ๆ อย่าง และมีการกระจายการใช้แรงงาน มีความภาคภูมิใจในผลงานและผลผลิตของตนเอง ทำให้มีความรักและผูกพันกับไร่นาและไม่อยากทิ้งไร่นาไปที่อื่น ที่สำคัญการทำไร่นาสวนผสมทำให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปีและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้ออาหารประเภท ผัก ผลไม้ และแหล่งอาหารโปรตีนอย่าง ปลา และ ไก่ ซึ่งการทำไร่นาสวนผสม จะช่วยส่งเสริมเพื่อทำให้เกษตรกรประกอบอาชีพตามวิชาการเกษตรแผนใหม่ ทั้งในด้านการผลิตและการจำหน่าย โดยยึดหลักการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต ช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยและ มีรายได้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดให้เกษตรกรรู้จักวางแผนและงบประมาณการผลิตรวมทั้งจดบันทึกและทำบัญชีไร่นา

วัตถุประสงค์ของการทำไร่นาสวนผสม
การทำไร่นาสวนผสม จะช่วยเพื่อเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จากผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการปลูกพืชหลายครั้งหลายชนิด และการผสมผสานกิจกรรมทั้งพืช สัตว์ ประมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ได้มีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินทุนและ แรงงาน อย่างประสิทธิภาพ การทำไร่นาสวนผสมยังช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรที่เกิดจากภัยธรรมชาติและความผันผวนของราคาผลผลิตที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น