ปลูกป่ากินได้ 5 ชั้น

การปลูกพืชสวนผสมผสานปลูกป่ากินได้ 5 ชั้นเป็นลำดับชั้นอย่างยั่งยืน จะยึดหลักสำคัญ คือ เป็นการปลูกไม้ประจำถิ่น เพราะถือว่าพืชแต่ละชนิด หากกำเนิดในถิ่นฐานใดก็จะเจริญเติบโตดี ทั้งในสภาพดิน ฟ้า อากาศของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิด โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก และไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในสวน ต้องไม่เผาเศษพืชหรือวัชพืชในสวนจะเป็นการปล่อยเศษเหล่านั้นได้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย และนำไปทำปุ๋ยหมักคืนสู่ธรรมชาติให้กับดิน

หลักการปลูกพืชสวนผสมผสานปลูกป่ากินได้ 5 ชั้น
การทำพืชสวนผสมผสานปลูกป่ากินได้ 5 ชั้น ถือได้ว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรียกว่าใช้กันตั้งแต่ระดับ
พื้นผิวดิน โดยทำการปลูกพืชหลากหลายชนิดให้อยู่ร่วมกัน และอยู่ในแปลงเดียวกัน หลุมเดียวกัน แต่ทำให้มีความสูงต่างระดับกัน จะทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่าง โดยขั้นแรกคือชั้นสูงสุด เป็นการปลูกไม้ใหญ่ หรือไม้ยืนต้น อย่างต้นยางนา ต้นสัก มะพร้าว กฤษณา ฯลฯ เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ขั้นต่อมา เป็นชั้นที่มีความสูง รองลงมาอย่างพวกไม้ยืนต้นประเภทไม้ผล อย่างลำไย มะม่วง มะขาม ฯลฯ ขั้นที่สาม เป็นการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ทรงพุ่มเตี้ย เป็นชั้นระดับต่ำ อย่างพวก มะกรูด มะนาว กล้วย ฯลฯ ขั้นที่สี่ระดับผิวดิน เป็นการปลูกพวกพืชผักสวนครัวอย่าง ขิง ข่า ตะไคร้ สะระแหน่ ฯลฯและขั้นสุดท้าย ระดับชั้นใต้ดิน โดยปลูกพวกพืชหัว ประเภท มันสำปะหลัง มันเทศ

ข้อดีของการปลูกพืชสวนผสมผสานปลูกป่ากินได้ 5 ชั้น
การปลูกพืชสวนผสมผสานปลูกป่ากินได้ 5 ชั้น โดยยึดหลักข้างต้น จะทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและทำให้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีไส้เดือนดินและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ทำให้ดินร่วนซุย ดินนุ่มและไม่แข็งกระด้าง พืชเจริญเติบโตดี และยังช่วยลดการใช้สารเคมี ซึ่งการปลูกพืชแบบลำดับชั้น ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเพราะเป็นระบบที่จะเป็นการเกื้อกูลให้อยู่กันได้ตามธรรมชาติ และยังส่งผลให้ผู้ทำเกษตรมีความห่างไกลจากสารเคมีได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของการปลูกพืชสวนผสมผสานปลูกป่ากินได้ 5 ชั้น
การปลูกพืชสวนผสมผสานปลูกป่ากินได้ 5 ชั้นถือเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญเพราะจะช่วย ลดการบุกรุกการถางป่า คือ เมื่อเกษตรกรปลูกพืชเป็นลำดับชั้น จะสามารถเพิ่มพูนผลผลิตให้ได้มากและหลากหลายขึ้นเสมือนมีพื้นที่มากขึ้น จึงมีส่วนช่วยทำให้ไม่ต้องขยายพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งการปลูกพืชสวนผสมผสานปลูกป่ากินได้ 5 ชั้น ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและเป็นแหล่งรวมของพืชพรรณหลากหลายชนิดมีสภาพนิเวศใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ทำให้เกิดการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีเพราะสามารถพืชกินได้อย่างหลากหลาย เป็นเสมือนแหล่งรวมสายพันธุ์พืช เหมือนเป็นการนำสายพันธุ์พืชจากหลายแห่งมารวบรวมไว้

 

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น